1390/08/21 @ 11:35 ب.ظ

برف

چه شده ای آسمان این گونه خود را بر پنجره های می کوبی
 

چه می خواهی ? چه می گویی؟
 

باشد دگر در لحظه های بارشت خواب را حرام می کنم بر چشمانم !
 

تا بارشت را ببینم !
 

تو در خلوت دل تنگی هایی من, جای خون سفید گریه می کنی... 
 

و مرا آشفته تر ...
 

می خواهم در آغوشت خود را گم کنم و دیگر آن 
 

مرا آدم برفی خندان ببینند ! آری خندان
 

مرا در آغوش بگیر 
 

ای آرام جان گرمای تنم را به توخواهم داد
 

و مرا آرام آرام در خود ببلع 

 

ونوس