1390/09/18 @ 04:36 ب.ظ

آوای آسمانی

سکوت اختیار کن !
مگر نمیبینی چه فالش آرشه بر سیم های نا کوک می کشد
پنچه بر دولاچنگ چه نا کوک است !
گو خاموش شود ؛
دیوانه با آن کوبه های نا به هنگامش , دل خراش می دهد؛
بگذار صدای آوای خوش سازها به صدا در آید ...
هماهنگ با نوای آسمانی که جاری می شود و جریان دارد
می سازد و می نوازد نوازندهء زبر دست
مگر با تو نیستم دل !
آرام گیر
گوش فرا ده که چه خوش آهنگ است
آهسته نجوا کن آوایت را دوست دارم

.

ونوس