1390/10/26 @ 12:15 ب.ظ

یک نگاه ساده

نمی خواهم از دریچهء چشمان م نگاه کنم 


همه چیز را کوچک جلوه میدهد حتی بزرگترین چیز ها را
 

نمی خواهم چشمان م را بر زرق و برق جهان باز کنم
 

نه نمی خواهم چشمان م را بر مقام منصب بگشایم
 

این جهان را با تمام زیبایی های ظاهریش رها ساخته و گذر خواهم کرد  

 

من همان طفل خرد خواهم ماند
 

نگوئیدم بزرگ باید شد برای گذر
 

من ساده بودن را برگزیده ام
 

بی هیچ .... 

 

 

 

ونوس