1390/11/20 @ 01:28 ب.ظ

واژهای وحشت


ای شهودِ خاکستری 
  

ز چه روی رخ مینمائید 
  

ترس بر پیکرم انداخته 
  

کودکان را نه آنان را نه 
  

این هراس را زین شهود 
  

نزدیک ز پیش میشود آن ره خونین
  

بیزارم ز جنگ 
  

بیزارم 
  

بیزار 

 

 

 

ونوس