1389/11/22 @ 08:38 ب.ظ

آموزش در قالب طنز

زن مثل ویروسه ، اگه وارد زندگیت بشه
 


  جیبها تو Search  می‌کنه


پولاتو  Delete می‌کنه


خانوادتو Edit   می‌کنه


ارتباط با دوستاتو Cut  می‌کنه

 

دوستهای خودشو Paste میکنه

 


موبایل‌تو Scan می‌کنه


خوشی‌هاتو  Cancel  می‌کنه

 

اموالتو Rename میکنه

 

!!!Open رو Reject میکنه

 

هر چی قربون تصدقش بری تو Recycle Bin میکنه

 

هر چی منفی بهش گفتی Save میکنه
 

 

هر وقت باهات دعواش بشه همشونو  Restore میکنه

 

روتو زیاد کنی Reboot تت میکنه

 

آخرش هم ، مخت رو  Hang  می‌کنه!!!!!